Propozicija kup natjecanja

  Propozicije         17.08.2023.

                  Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza VPŽ je temeljem članka 40. Statuta na 9.sjednici održanoj 14.07.2023.g  donio

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

KUP NATJECANJA  U ŽNS-VPŽ ZA NATJECATELJSKU 2023/2024. GODINU

 

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sudionici Kup  natjecanja su sve momčadi stalnog natjecanja sa područja ŽNS-VPŽ izuzev momčadi mlađih pionira,početnika i veterana.Izuzetno u kategoriji pionira,kadeta i juniora klubovi mogu prijaviti svoje momčadi iako se ne natječu u stalnom natjecanju.

Članak 2.Natjecanjem   rukovodi Županijski nogometni savez VPŽ-a. Odluku o provedbi natjecanja donosi Izvršni odbor ŽNS-VPŽ-a.         

   Članak 3.

Natjecanje se odvija po jednostrukom Kup sustavu.Ukoliko utakmica završi neriješeno pristupa se izvođenju jedanajesteraca za dobivanje pobjednika. 

Članak 4.Raspored parova određuje se poludirigiranim  žrijebom,dok za polufinale parovi se određuju žrijebom.a utvrđuje se po uhodanoj shemi.Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor ŽNS-a, na prijedlog Natjecateljske komisije.Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.  U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.

 ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3)ispravne lopte,najmanje četiri (4) sakupljača lopti u športskoj opremi različitoj po boji od opreme momčadi koje igraju, najmanje pet(5)redara po brojevima koje imaju na bedžu ili traci ,osobu koja je zadužena za torbu prve pomoći kao i osobni automobil i vozača koji bi prevezao povređenog igrača u najbližu ambulantu (prijaviti ime vozača i reg.broj automobila).

Članak 6.

Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.

Članak 7.

Kup utakmice moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.

Članak 8.

Jedan sat prije početka utakmice i za vrijeme odigravanja zabranjeno je prodavanje alkoholnih pića unutar objekta na kojem se igra utakmica. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,  zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.

Za vrijeme odigravanja Kup utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:

                 - predstavnici klubova s  licencom ŽNS-a,

                - treneri (po dva) uz obvezno posjedovanje licence ŽNS-a,

                - zamjenski igrači u sportskoj opremi  (po sedam),

                - fizioterapeuti u sportskoj opremi,

           - liječnici klubova,

            - rukovoditelj osiguranja,

Članak 9.

Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.

 Članak 10.

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 PRAVO NASTUPA

Članak 11.

Na Kup utakmicama pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su stekli pravo nastupa na Kup utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.

 - u momčadi pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci,

- u momčadi kadeta, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci,

- u momčadi juniora, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci,

- u ostalim momčadima (momčadima starijeg uzrasta-seniori) ako na dan utakmice nisu mlađi od 17 godina.

Iznimno, na utakmicama momčadi određenog dobnog uzrasta(seniori,kadeti i pioniri) može nastupiti igrač koji je jednu (1) godinu mlađi od minimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa određene stavkom  1.ovog članka dok kod juniora na temelju Odluke IO ŽNS-a može nastupiti i igrač sa 14 godina,  ako je od posebne liječničke komisije proglašen sposobnim za nastupanje na utakmicama odgovarajućeg uzrasta, s tim da mu je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju i unijeto u športsku iskaznicu.

Na Kup utakmicama mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je pregled obavljen.

Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana pregleda.

Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to Comet sustav, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.Na Kup utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene dobivene u Kup natjecanju..

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj Kup utakmici. Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.

 Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat uvidom u športske iskaznice prije početka utakmice uz prisustvo predstavnika oba kluba, te osobno identifikacijom igrača.

Ako klub nastupi na javnoj utakmici s igračem koji ne ispunjava uvjete iz ovog članka, protiv kluba i igrača pokrenut će se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, s tim što će klub snositi i druge posljedice predviđene Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

Članak 12.

Na svim Kup  utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše  kod seniora pet (5)  igrača, dok je kod pionira,kadeta i juniora sedam (7) zamjena.

DELEGAT UTAKMICE

Članak 13.

Za svaku Kup utakmicu Povjerenik natjecanja   određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.Delegat je dužan doći na igralište najkasnije 60 minuta prije određenog za početak utakmice i dužan je pisati na pisaću mašinu zapisnik(ukoliko domaćin piše zapisnik na kompjutor dužan je osigurati osobu za pisanje zapisnika).Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.

Kompletan zapisnik u dva primjerka, delegat dostavlja u Ured ŽNS-a,  iza odigrane utakmice do 9,00 sati.Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika. Delegat je dužan ODMAH nakon odigrane utakmice, telefonski izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice.(do 10 minuta od završetka).

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

 Članak 14.

Sve utakmice Kup natjecanja obavezne  su pisati se u Comet sustavu.Domaćin je dužan osigurati osobu za pisanje zapisnika.

Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.

 SUCI UTAKMICE

Članak 15.

Za sve Kup utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce.   

Članak 16.

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.

Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Članak 17.

Kup  utakmice sude suci s Liste sudaca za suđenje ŽNS-VPŽ  i sa viših Lista.Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se  sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih sudaca s Liste sudaca za suđenje ŽNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa Liste za pomoćno suđenje.Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava uvjete da se nalazi na Listi sudaca za  suđenje) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički utvrditi.

 

Članak 18.

Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.

Članak 19.

Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

 TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA

 Članak 20.

Kup utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru. Kup utakmice moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.

Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice. Ukoliko  gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na igralištu, dužan je to u pismenom obliku predati sucu utakmice 60 minuta prije početka utakmice.Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice.Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.

Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti u ŽNS  u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno telefaksom.

Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s Povjerenikom lige putem telefona.

Članak 21.

  •   Igrališta na kojima se odigravaju Kup  utakmice  moraju  biti registrirana odstrane nadležnog NSŽa rješenje o registraciji a biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji zapisanje zapisnika.  
  •   Igrališta moraju imat ipunu ogradu visine 1.10 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 2metra i odpoprečnih linija 3 metra.
  •   Igralište mora imati koridor dimenzija 3.00 metara širine (minimum) x 2.20 metara visine (minimum) te mora biti natkriven.

 Igralište u svom sastavu mora imati:

Þ     2 svlačionice s najmanje 20 mjesta svaka,

Þ     2  kupaonice s toplom vodom i odgovarajućim brojem tuševa.

Þ      sanitarni čvor, odvojen od publike i sanitarni čvor za gledatelje,

Þ      prostoriju za pisanje zapisnika,

Þ      prostoriju za suce i odvojenu za sutkinju(e) s kupaonicom,

Þ      uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene 2 kabine za igrače i službene osobe (najmanje 12 osoba),

Þ      kabinu za delegata, ,

 

 NOGOMETNITRENERI

Članak 22.

 Trener može obavljatisvoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu).. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, nećemu dozvolit i da bude u ograđenom djelu igrališta,predviđen za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener.Treneri  mogu nastupati naprvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad  za koju je licenciran.Delegat je obvezan upisati u zapisniki izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije završetka.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE

 Članak 23.

Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.

ŽALBA

Članak 24.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola dostavljaju se u roku od 24 sata od odigrane utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.

Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

 PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 25.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.

Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.

Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

Članak 26.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.

 

Članak 27.

Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe ŽNS-a u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.

U izuzetnim slučajevima  rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija.Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom postupku u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.Protiv odluke Komisije za žalbe nema mjesta žalbi.

Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe ŽNS-a u roku od osam (8) dana od uručenja odluke.

Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od tri (3) mjeseca.

Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena, a oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.

Rok za podnošenje prijedloga je deset (10) dana, odnosno pet (5) dana za skraćeni postupak, po isteku roka za donošenje odluke o žalbi.

 

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 28.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

 

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 29.

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac  na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.

 

 

PRAVA IZ NATJECANJA

Članak 30.

Na svim Kup utakmicama  prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.Prihode sa Kup utakmica  ubiru klubovi domaćini.

 

Članak 31.

                Svi klubovi domaćini u Kup natjecanju podliježu obveznom  plaćanju slijedećih troškova:

  1. a)           sucima putne troškove,  i naknadu (taksu)   prema odluci Izvršnog odbora ŽNS-a,
  2. b)       delegatu utakmice putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora ŽNS
  3. c)    plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi,  odmah nakon utakmice,  takse  do prve slijedeće utakmice. Ukoliko klub koji ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema službenim osobama s prethodne utakmice kada je bio domaćin, delegat će to utvrditi u zapisnik utakmice, a povjerenik natjecanja će prijaviti klub disciplinskom sucu. 

 

 NAGRADE

                                                                        Članak 32.

ŽNS-VPŽ dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo pobjedniku kup-a kod seniora ,juniora,kadeta i pionira te pobjedničkim momčadima 24 zlatne medalje kao i poraženim momčadima 24 srebrene medalje.

 OPREMA MOMČADI

Članak 33.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ŽNS-a prije početka natjecanja i ista objavljena u Glasilu Saveza.Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.Dresovi ili majice jedne momčadi moraju bit ii stih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadesetpetcentimetara) i 35 cm (tridesetpetcentimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

TIJELA  NATJECANJA

Članak 34.

                Tijela natjecanja su:

  • Povjerenik za natjecanje,
  • Povjerenik za suđenje,
  • Disciplinski sudac,
  • Komisija za žalbe

 POVJERENIK ZA NATJECANJE

                                                                                Članak 35.

                Povjerenik za natjecanje:

  ima nadzor nad Kup natjecanjem ,

-    rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u

   natjecanju, odnosno Odlukama IO ŽNS-a,  registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na

   odigrane utakmice u prvom stupnju

-   određuje delegate za utakmice,

-     utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

-      donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama

-     priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

 -      podnosi prijave protiv sudionika Kup natjecanja  koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih   propisa HNS-a,

-   priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,

POVJERENIK ZA SUĐENJE

                                                                                      Članak 36.

Povjerenik za suđenje:

-   određuje suce za Kup utakmice

-     priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike,

-    sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

  vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-   prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,

     prikuplja i analizira zapisnike

- informira nadležna tijela o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,

-   podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora           i 

   žalbi u vezi  sa suđenjem

-   obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

 

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 37.

Disciplinski sudac:

-    rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi ,  njihovi igrači,

    treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u Kup  natjecanju  , a u skladu  s

    Disciplinskim pravilnikom.,

 

 OSTALE ODREDBE

Članak 38.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.

 

Članak39.

Svi klubovi moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz  tehničke i stučno-pedagoške uvjete, koje je  donio Izvršni odbor.

KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

 Članak 41.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

 Članak 42.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS-a, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.

 Članak 43.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na web stranicama Saveza. 

                                                                                                

Virovitica, 14.07.2023.

                                                                                            Predsjednik

                                                                                           Đuro Bukvić s.r.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće