Propozicije ŽNL Veterana

  Propozicije         25.08.2018.

 

Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza VPŽ je temeljem članka 40. Statuta na  2 sjednici održanoj 10.07.2018.g donio

                                                 P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

NATJECANJA ZA PRVENSTVO ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE  VETERANA ZA NATJECATELJSKU 2018/2019. GODINU

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA

                                                                                  Članak 1.

 Odlukom Izvršnog odbora Županijskog  nogometnog saveza VPŽ od 10.07.2018. godine, sudionici natjecanja u Županijskoj  nogometnoj ligi Veterana su:

 

SASTAV  ŽNL VPŽ VETERANA :

 

 

VIROVITICA,Virovitica

 

Podgorje,Podgorje

 

PAPUK,Orahovica

 

Gradina,Gradina

 

SLATINA,Slatina

 

 

 

MIKLEUŠ,Mikleuš

 

 

 

STANDARD,Nova Šarovka

 

 

 

PITOMAČA,Pitomača

 

 

 

SUHOPOLJE,Suhopolje

 

 

 

Mladost ,Miljevci

 

 

Članak 2.

Ligom   rukovodi Županijskinogometni savez VPŽ-a. Odluku o organizaciji vođenja lige donosi Izvršni odbor ŽNS-VPŽ.

                                                                       Članak 3.

Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu i to u dvije nogometne sezone, jesen i proljeće.

Članak 4.

Raspored parova se utvrđuje - ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove tablice..Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor ŽNS-a, a na prijedlogStručne komisije i Natjecateljske komisije. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik  može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola, utakmice ŽNL Veterana igraju se u pravilu  ili nedjeljom u dopodnevnoj satnici ili ponedejljkom u popodnevnoj satnici,a u skladu s vremenom koje se unaprijed određuje za cijelu natjecateljsku godinu,a temeljem uhodane satnice u ranijim godinama ,koja su testirana na vrijeme vidljivosti.U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz  ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

                                                                                        Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3)ispravne lopte ,osobu koja je zadužena za torbu prve pomoći kao i osobni automobil i vozača koji bi prevezao povređenog igrača u najbližu ambulantu (prijaviti ime vozača i reg.broj automobila).

Članak 6.

Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.

Članak 7.

Prvenstvene utakmice klubova ŽNL Veterana moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.

Članak 8.

Jedan sat prije početka utakmice i za vrijeme odigravanja zabranjeno je prodavanje alkoholnih pića unutar objekta na kojem se igra utakmica. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,  zabranjena je  upotreba duhanskih proizvoda.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:

 predstavnici klubova, treneri, zamjenski igrači u sportskoj opremi  (po sedam), fizioterapeuti u sportskoj opremi,

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 PRAVO NASTUPA

Članak 9

Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji u tekućoj godini navršavaju 33godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.Na utakmicama Županijske nogometne lige Veterana mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni i ovjereni  od nadležne zdravstvene ustanove , što mora biti upisano u športsku iskaznicu.

Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu.

Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u športsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.

Članak 10

Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, a mijenjaju se kao u rukometu ,(mogu ući i izaći više puta ,s time da najprije treba izići igrač iz polja a tek onda ući rezervni).

Članak 12.

Sudac-delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.

Kompletan zapisnik u dva primjerka, sudac- delegat dostavlja u Ured ŽNS-a telefaxom( 722-183)ili osobno dan iza odigrane utakmice do 9,00 sati.Po jedan primjerak kompletnog zapisnika,sudac- delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.Sudac-delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa dostaviti u Ured ŽNS-a odmah po završetku utakmice.

 Članak 13

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika pri eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax uređaja.

Delegat- sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.

 SUCI UTAKMICE

Članak 14.

Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce.   

Članak 15

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.

Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Članak 16.

Prvenstvene utakmice sude suci s Liste sudaca za suđenje   ŽNL dok pomoćni suci su sa Liste za  ŽNL..Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se  sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih sudaca s Liste sudaca za suđenje  ŽNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa Liste za pomoćno suđenje  ŽNL.Ako se klubovi ne sporazumiju, sudac-delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava uvjete da se nalazi na Listi sudaca za  suđenje) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički utvrditi.

                                                                                       Članak 17

Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

 TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA

                                                                       Članak 18

Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.

 Minimalne dimenzije igrališta su 90x50 metara.

Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice. .Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.

Sudac-i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti u ŽNS   u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno telefaksom.

Sudac-delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s Povjerenikom lige putem telefona.

Članak 19.

  •        Igrališta na kojima se odigravaju utakmice  ŽNL Veterana mora biti registrirana od strane nadležnog NSŽ a rješenje o registraciji igrališta biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.  
  •        Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.20 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 2 metra i od poprečnih linija 3 metra.
  •        Igralište mora imati koridor dimenzija 3.00 metara širine (minimum) x 2.20 metara visine (minimum) te mora biti natkriven.

 Igralište u svom sastavu mora imati:

Þ     2 svlačionice s najmanje 20 mjesta svaka,

Þ     2  kupaonice s toplom vodom i odgovarajućim brojem tuševa.

Þ      sanitarni čvor, odvojen od publike i sanitarni čvor za gledatelje,

Þ      prostoriju za pisanje zapisnika,

Þ      prostoriju za suce i odvojenu za sutkinju(e) s kupaonicom,

Þ      uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene 2 kabine za igrače i službene osobe (najmanje 12 osoba),

Þ      kabinu za delegata, ,

 

                                                                                       Članak 20.

 Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od Instruktora ŽNS-a.

Članak 21.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola dostavljaju se u roku od 24 sata od odigrane utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.

Za utakmice posljednja tri kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći dan.

Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

Članak 22.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.

Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.

Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

Članak 23.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.

Članak 24.

Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe ŽNS-a u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.

U izuzetnim slučajevima (tri posljednja kola i sl.), rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija.Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom postupku u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.Protiv odluke Komisije za žalbe nema mjesta žalbi.

Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe ŽNS-a u roku od osam (8) dana od uručenja odluke.

Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od tri (3) mjeseca.

Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena, a oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.

Rok za podnošenje prijedloga je deset (10) dana, odnosno pet (5) dana za skraćeni postupak, po isteku roka za donošenje odluke o žalbi.

Članak 25.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

                                                                      Članak 26

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac ŽNS-VPŽ  na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.

Članak 27.

Prvak ŽNL Veterani stječe pravo natjecanja za prvaka države.

Članak 28.

Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2018/2019. uprazni jedno ili više mjesta, skupina ŽNL Vetrani se ne popunjava.

Članak 29.

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.

Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang natjecanja u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom dijelu natjecanja.Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka.Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i to:

-          jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,

-          tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,

-          potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji 4 ili više klubova.

Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.

Tablicu proglašava Komisija za natjecanja IO ŽNS.

Članak 30.

Na svim prvenstvenim utakmicama ŽNL Vetrani prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.Prihode sa prvenstvenih utakmica  ŽNL Vetrani  ubiru klubovi domaćini.

                                                                                       Članak 31.

U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove.Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.

Članak 32.

                Svi klubovi županijske nogometne lige podliježu obveznom  plaćanju slijedećih troškova:

a)         članarinu za natjecanja u  ŽNL Veterana  koja iznosi  800,00 kn po sezoni određuje Izvršni odbor ŽNS-a. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u dvije rate (Jesen-Proljeće)  prije odigravanja 1. kola odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja.

b)       sucima putne troškove,  i naknadu (taksu)   prema odluci Izvršnog odbora ŽNS-a,

                                                             Članak 33.

Prvoplasirani klub prvenstva  ŽNL Veterana dobiva u trajno vlasništvo pehar ŽNS-a, na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.Pehari se klubovima predaju na utakmicama po izboru kluba.

 OPREMA MOMČADI

Članak 34.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ŽNS-a prije početka natjecanja i ista objavljena u Glasilu Saveza.Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99  smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara). .Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

TIJELA  NATJECANJA

Članak 35.

                Tijela natjecanja su:

  • Povjerenik za natjecanje,
  • Povjerenik za suđenje,
  • Disciplinski sudac,
  • Komisija za žalbe

 POVJERENIK ZA NATJECANJE

                                                                                Članak 36.

                Povjerenik za natjecanje:

-   ima nadzor nad natjecanjem u  ŽNL Veterani.,

-    rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u

   natjecanju, odnosno Odlukama IO ŽNS-a,  registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na

   odigrane utakmice u prvom stupnju

- vodi tablicu natjecanja,

-     utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

-     priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

-     podnosi prijave protiv sudionika natjecanja  ŽNL Veterani koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih   propisa HNS-a,

- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru  i Plenumu klubova izvješće o radu.

                                                                                     Članak 37.

Povjerenik za suđenje:

-   određuje suce za utakmice  ŽNL

-     priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike,

-   vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-   najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje  izvješće o   suđenju

-   obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

                                                                 Članak 38.

Disciplinski sudac:

-rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi ŽNL Veterani ,  njihovi igrači,

    treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju , a u skladu  s   Disciplinskim pravilnikom,

-   najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru i Plenumu  klubova

                                                                    Članak 39.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a

Članak 40.

Svi klubovi  ŽNL Veterani moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz  tehničke i stučno-pedagoške uvjete, koje je  donio Izvršni odbor.Nepridržavanje obveza iz ovog članka predstavlja i prekršaj koji se kažnjava sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

                                                                             Članak 41.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

                                                                                          Članak 42.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

Članak 43.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS-a, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.

Članak 48.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u sužbenom glasilu ŽNS-a.ili na Web stranicama Saveza.

                                                                                                                             Dopredsjednik:Željko Stipanić             Virovitica 10.07.2018.

                                                                                                                           Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće